NERWOWOŚĆ

ZMĘCZENIE

OBJAWY LĘKU

SKURCZE MIĘŚNI

WYBIERZ LEK ZOBACZ RÓŻNICĘ

Magnefar®B6 Forte

LEK OTC wskazany w leczeniu niedoboru magnezu1

100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu

10,10 mg witaminy B6

bez laktozy

bez sacharozy

Magnez bierze udział m.in.
w pobudliwości serca, utrzymaniu
prawidłowego ciśnienia tętniczego
krwi, integralności kości oraz
w metabolizmie glukozy
i insuliny

Magnez jest jednym
ze składników mineralnych
niezbędnych do prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania
organizmu człowieka

Możliwe skutki niedoboru magnezu1,2,3

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia lipidowe
 • cukrzyca
 • zespół metaboliczny

UKŁAD
NERWOWY

 • migrena
 • udar mózgu
 • choroba Alzheimera
 • depresja
 • stres

UKŁAD
RUCHU

 • drżenie i kurcze mięśniowe
 • tężyczka

UKŁAD
ROZRODCZY

 • przedwczesny wytrysk
 • zaburzenia erekcji
 • stan przedrzucawkowy
 • rzucawka

 

Algorytm włączenia preparatów magnezowych3,4

Oceń występowanie chorób współistniejących, przyjmowane leki oraz występowanie określonych stanów fizjologicznych lub czynników ryzyka*

ROZPOZNANIA

 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba niedokrwienna serca
 • nadczynność tarczycy/kory nadnerczy
 • migrena
 • zaburzenia depresyjne
 • tężyczka

LEKI

 • IPP
 • diuretyki
 • leki przeczyszczające
 • antykoncepcja hormonalna
 • terapia zastępcza
 • leki nasenne/uspokajające
 • bifosfoniany
 • cisplatyna
 • cyklosporyna
 • takrolimus

CZYNNIKI RYZYKA

 • stres
 • uprawianie wyczynowo sportu
 • nadużywanie alkoholu

STANY FIZJOLOGICZNE

 • intensywny wzrost (dzieci i młodzież)
 • ciąża
 • laktacja

Wskazane spożycie produktów naturalnie bogatych w magnez

w razie niewystarczającej podaży włącz preparat magnezu**, optymalnym wyborem są sole organiczne magnezu (cytrynian, mleczan)

pacjenci z cukrzycą: 240-480mg magnezu dziennie (Association for Magnessium Research) pacjenci z migreną, profilaktycznie: 600mg cytrynianu magnezu na dobę (dane kliniczne)

u osób narażonych na przewlekły stres rozważ włączenie preparatu magnezu z adaptogenem np. ashwagandhą

*W niniejszym algorytmie nie uwzględniono oceny magnezemii, ponieważ ocena kliniczna oraz ewentualna ocena zasobów tkankowych magnezu mają większą wartość diagnostyczną niż ocena stężenia magnezu w osoczu krwi. Wymienione schorzenia oraz stany są wystarczającą przesłanką do włączenia leków lub suplementów magnezowych.
**Przeciwwskazane u pacjentów z eGFR < 30ml/min

IPP - inhibitory pompy protonowej, HTZ - hormonalna terapia zastępcza

Skrócona informacja o leku: Magnefar B6 Forte
Magnefar B6 Forte: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum).
Kod i grupa farmakoterapeutyczna według klasyfikacji ATC: związki mineralne; preparaty magnezu, kod ATC: A12CC04.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Magnefar B6. Forte jest zalecany w leczeniu niedoboru magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak skurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Produkty należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magnefar B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Dawkowanie i sposób podawania:
Magnefar B6 Forte. Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dzieci i młodzież; w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała powyżej 20 kg):
Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

Wiek Masa ciała Dawka leku
6 - 14 lat1 - 30 kg Od 1 do 2 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych
31 - 39 kg Od 2 do 3 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych
4 - 18 lat ≥ 40 kg Od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych

Niewydolność nerek: lek jest przeciwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Sposób podawania: tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody. Tabletki należy przyjmować podczas posiłku. Zazwyczaj kuracja trwa 1 miesiąc. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu Magnefar B6 Forte nie należy stosować przy hipermagnezemii, ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min.), znacznym niedociśnieniu tętniczym, bloku przedsionkowo-komorowym oraz myasthenia gravis. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Długotrwałe stosowanie wysokich dawek magnezu może przyczyniać się do rozwoju próchnicy. Produkt podawany w dawce wyższej niż zalecana może powodować biegunkę. W wyniku długotrwałego stosowania magnezu może wystąpić hiperkaliemia, szczególnie u pacjentów z kontrolowanym spożyciem potasu i osłabioną funkcją nerek. Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, mrowienie w dystalnych częściach kończyn, a także stopniowo postępującą ataksję sensoryczną (zaburzenia koordynacji). W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny. Jeśli wystąpi działanie niepożądane, należy tymczasowo przerwać stosowanie leku, które można przywrócić po zmniejszeniu dawki i (lub) ustąpieniu objawów. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych: Sód: Produkty lecznicze Magnefar B6 Bio oraz Magnefar B6 Forte zawierają mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w zalecanej jednostce dawkowania, to znaczy produkty uznaje się za „wolne od sodu”. Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji: Ponieważ magnez i inne produkty lecznicze mogą wzajemnie wpływać na wchłanianie, w miarę możliwości należy zachować odstęp czasu wynoszący od 2 do 3 godzin. Dotyczy to szczególnie fluorochinolonów i tetracyklin oraz bisfosfonianów, dla których odstęp czasu od 2 do 3 godzin powinien być ściśle przestrzegany. Fosforany, związki żelaza lub sole wapnia hamują wchłanianie magnezu w jelitach. Antybiotyki aminoglikozydowe, cisplatyna i cyklosporyna A przyspieszają wydzielanie magnezu. Diuretyki (takie jak tiazydy i furosemid), antagoniści receptora EGF (takie jak cetuksymab i erlotynib), inhibitory pompy protonowej (takie jak omeprazol i pantoprazol), inhibitory polimerazy wirusów DNA, pentamidyna, rapamycyna i amfoterycyna B mogą powodować niedobór magnezu. Ze względu na zwiększone straty magnezu może być konieczne dostosowanie dawki magnezu podczas przyjmowania wyżej wymienionych substancji. Długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych lub leków przeczyszczających może powodować niedobór magnezu. Przy jednoczesnym stosowaniu preparatów magnezu z węglanem litu, diuretykami oszczędzającymi potas (amiloryd, spironolakton) lub z innymi produktami zawierającymi magnez (takimi jak środki przeczyszczające i zobojętniające sok żołądkowy) istnieje ryzyko wystąpienia hipermagnezemii i objawów zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek. Witamina B6 w dawkach nawet nieznacznie przekraczających zalecane dzienne spożycie przyspiesza metabolizm i odwraca działanie L-dopy stosowanej bez inhibitorów dekarboksylazy. Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy, doustnych środków antykoncepcyjnych powoduje zmniejszanie zawartości witaminy B6 w organizmie.
Wpływ na płodność, ciążę i laktację: Ciąża: Kliniczne doświadczenia i stosowanie magnezu i witaminy B6 u wystarczająco dużej liczby ciężarnych kobiet nie ujawniły toksycznego i teratogennego działania magnezu. Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego i teratogennego działania witaminy B6. Produkt można stosować u ciężarnych kobiet tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią: Każdy ze składników, zarówno magnez jak i witamina B6 , może być stosowany w okresie karmienia piersią. Odpowiednia dawka magnezu to 30 mg na dobę dla niemowląt w wieku od 0 do 6 miesięcy i 75 mg na dobę dla niemowląt w wieku od 7 do 12 miesięcy. Zawartość magnezu w mleku karmiących kobiet waha się w szerokim zakresie (od 15 do 64 mg/l) z medianą wartości 31 mg/l i 75% średnich wartości stężeń odnotowanych poniżej 35 mg/l. Uważa się, cytując niektórych autorów, że odpowiednia dawka pirydoksyny dla niemowląt to 0,1 mg na dobę. U dobrze odżywionych kobiet otrzymujących od 2,5 do 20 mg pirydoksyny przez 3 kolejne dni wykazano, iż jej stężenie w mleku było w zakresie od 123 do 314 ng/ml. Zaleca się, aby kobiety karmiące piersią stosowały pirydoksynę w dawce maksymalnie 20 mg na dobę. Przegląd dostępnych danych dotyczących stosowania magnezu i pirydoksyny w dawkach terapeutycznych u kobiet karmiących piersią nie wykazał żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Dodatkowa ilość magnezu obecna w mleku matki leczonej zwykle stosowanymi dawkami magnezu i pirydoksyny nie jest znacząca. Płodność: Badania nad witaminą B6 wykazały jej wpływ na płodność u mężczyzn. Jednakże, taki efekt występuje tylko przy bardzo wysokich dawkach. Produkt leczniczy Magnefar B6 Forte zawiera niewielkie dawki witaminy B6 . Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu: Produkt leczniczy Magnefar B6 Forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane: W oparciu o dane z badań klinicznych i licznych doświadczeń po wprowadzeniu produktów zawierających magnez i witaminę B6 na rynek, poniżej przedstawiono profil działań niepożądanych produktów Magnefar B6 Forte. Częstość występowania działań niepożądanych ustalono zgodnie z następującą zasadą: często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (≤1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane występują rzadko. Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: bóle brzucha, zmiękczenie stolca lub biegunka na początku leczenia (nieszkodliwe i przemijające). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: zaczerwienienie skóry. Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: reakcje alergiczne. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie: Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.
Objawy zatrucia magnezem:

Stężenie magnezu w osoczu (mmol/L) Objawy i działania niepożądane
2,2–3,5 nudności, wymioty, zaczerwienienie twarzy, zatrzymanie moczu, niedrożność jelit i niedociśnienie
3,9–5,2 senność, brak odruchów głębokich (ścięgnowych), całkowity blok serca
> 6,5 depresja oddechowa, paraliż i całkowity blok serca
> 8,7asystolia

Także może występować zespół bezmoczu. Postępowanie obejmuje: zalecana dożylna infuzja 10% glukonianu lub chlorku wapnia oraz powolne podawanie dożylne 0,5 – 2 mg metylosiarczanu neostygminy; dożylne i doustne podawanie izotonicznego roztworu chlorku sodu. Należy zabezpieczyć drogi oddechowe i kontrolować czynność serca ze względu na ryzyko depresji oddechowej i asystolii. Dodatkowe metody leczenia zatrucia polegają na podawaniu furosemidu lub stosowaniu hemodializy celem eliminacji nadmiaru magnezu z organizmu. U pacjentów z niewydolnością nerek należy przeprowadzić hemodializę albo dializę otrzewnową. Przedawkowanie witaminy B6 (dawki powyżej 500 mg) może spowodować: senność, bóle głowy, parestezje, uczulenie na światło, zaburzenie czucia głębokiego, sporadycznie drgawki. W przypadku podejrzenia zatrucia witaminą B6 należy ją bezzwłocznie odstawić i oczekiwać samoistnej poprawy. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Magnefar B6 Forte: pozwolenie nr 25581. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Dostępne opakowania: 60 tabletek

Oświadczenie

Dostęp do zakładki "Dla specjalisty" w serwisie magnefar.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.